Pravidla pro Řidiče

Výjimky z pravidel by měly být dohodnuty ve smlouvě nebo rámcové objednávce.

Před jízdou

 1. Dopravce jezdí pouze podle objednávky Dispečinku (přednostně písemné, výjimečně telefonické či SMS z telefonu DHD).
 2. Dopravce nasazuje podle možností vozy s nejnižší cenou, které ještě vyhovují objednávce.
 3. Ve vozidlech jsou Cestujícím k dispozici Pravidla pro Cestující (k rozebrání anebo vylepená na viditelném místě), jež jsou na stránkách Dispečinku. Na požádání je Dispečink dodá vytisknutá.
 4. Každé vozidlo zpředu musí být za sklem nebo na kapotě viditelně označeno logem poptávkové dopravy znak DHD ve velikosti min. A4, aby bylo snadno rozpoznatelné.
  1. Pravidelně jezdící mikrobusy a autobusy jsou označeny logem také vzadu na pravé straně. Po stranách jsou viditelně označeny logem poptávkové dopravy znak DHD ve velikosti min. A3.
  2. Pokud jezdí vozidlo pravidelně jednu oblast, tak za čelním sklem nahoře nebo na pravé straně nebo na pravých dveřích má mít odkaz na oblast nebo významné cíle (např. HOŘOVICE / KOSTAL) velkými písmeny min 4 cm vysokými.
 5. Dopravce zajistí, aby byl Dispečink s předstihem informován, který řidič jede jakou jízdu a měl na něj kontakt, aby se s ním mohl Dispečink v případě potřeby spojit a hlásit mu změny v objednávce.
 6. Dopravce musí být schopen přijímat objednávky jednotlivých jízd elektronicky (e-mailem nebo stažením z webu) po uzávěrce a upřesnění a doplnění objednávek telefonicky i těsně před jízdou. Pokud má změna vliv na účtovanou částku, doporučuje se dodatečně potvrdit emailovou komunikací.
 7. Kontakty na cestující (obvykle telefonní číslo) jsou Osobní údaje a byly Dispečinkem poskytnuty pouze za účelem jejich dopravy a Dopravce a Řidiči s nimi budou takto zacházet. Objednávky po jízdě vrátí Dispečinku, bezpečně uloží nebo skartují.

Při jízdě

 1. Standardně se zastavuje na zastávkách veřejné dopravy (nebo co nejblíže) s názvem uvedeným v objednávce, pokud taková existuje. V případě nejistoty si Řidič polohu vyhledá na www.mapy.cz anebo kontaktuje Dispečink.
 2. Pokud zjistí Řidič v objednávce odchylku od skutečnosti (název zastávky, kilometrovné nebo čas, který se nedá bezpečně dodržet), informuje o tom bez odkladu dispečink.
  1. Od trasy nebo zastávek v objednávce se lze odchýlit pouze v případě předchozího schválení dispečinkem. Pouze pokud se nelze dispečinku dovolat a je to v zájmu dopravy, může se odchýlit bez schválení, ale musí to dispečinku poté co nejdříve nahlásit. V tom případě se uvede do výkazu k faktuře k příslušné jízdě důvod a rozdíl v ujeté vzdálenosti.
  2. v případě, že nesouhlasí ujeté km s objednávkou, uvede řidič ve výkazu rozdíl a důvod (např. objížďka, změna objednávky, odlišná vzdálenost mezi sousedními zastávkami na objednávce)
 3. Řidič při nástupu vyžaduje od Cestujících předložení píchačky se jménem Cestujícího, případně jiného dokladu s fotografií (občanku, řidičák, pas), aby mohl Cestujícího odškrtnout v objednávce.
  1. Pokud chce nastoupit Cestující, který není v objednávce a bude pro něj ve vozidle místo, tak ho Řidič sveze v případě, že: obrázek píchačka obrázek píchačka obrázek píchačka
   1. Cestující se prokáže píchačkou Podniku s osobním číslem a jménem. Příjmení, Osobní číslo a typ píchačky (K=Kostal,T=Trubín,C=Chráněná dílna) pak Řidič vykáže Dispečinku nebo
   2. cestujícího bez píchačky řidič může vzít dle vlastního uvážení, avšak musí zapsat z osobního dokladu s fotografií příjmení, jméno a název zaměstnavatele či agentury (která zaplatí jízdné) a vyložit ho mimo areál Podniku,
   3. jinak pokud svezení schválí dodatečně Dispečink (např. telefonicky).
  Po jízdě nahlásí Řidič Dispečinku, kdo z objednaných nejel a kdo jel navíc.
 4. Řidič sdělí Cestujícímu na požádání všechny údaje, které má o Cestujícím v objednávce: zastávku, čas, přestup, tel.číslo Cestujícího a jméno pro kontrolu.
 5. Pokud nedostačuje kapacita vozidla pro objednaný počet osob a Řidič se nemůže spojit s Di, pak může poslat část cestujících souběžnou veřejnou či poptávkovou linkou a na konci souběhu je vyzvedne (km, navíc vykáže ve více-méně a do pozn. uvede důvod).
 6. Pokud nikdo nečeká, ačkoliv je psán na zastávce, na kterou je zajížďka, informuje o tom řidič neprodleně dispečink SMS zprávou nebo telefonátem na pohotovostní telefon a následně emailem. V opačném případě nemusí být zajížďka dopravci proplacena.
 7. Na každé zastávce uvedené v objednávce zastaví řidič i v případě, že tam nikdo nečeká (může čekat např. v přístřešku naproti nebo si mohl odskočit nutně za roh.)
 8. Pokud jsou u zastávky v objednávce uvedeny dva časy, pak první je čas příjezdu a druhý odjezdu.
 9. Řidič může opustit zastávku před časem v objednávce či v pravidlech, pokud o tom ví všichni cestující zapsaní na této zastávce kromě autobusu a mikrobusu při odjezdu od závodu. Před odjezdem ze zastávky zapíše čas odjezdu do objednávky vedle stanoveného času, aby nepodjel, někomu neujel a nepřehlédl následující zastávku
  1. Pokud by to neohrozilo přípoje, obvolá Řidič vozidla do 8 osob před odjezdem všechny cestující, kteří nenastoupili a mají na sebe kontakt. Neodhlášené nejednoucí nejpozději po jízdě nahlásí Dispečinku.
 10. Jakmile řidič zjistí, že na zastávku přijede s větším než 15min. zpožděním na příjezdu, uvědomí o tom cestující zapsané pro tuto zastávku anebo dispečink. Doporučujeme požádat někoho z cestujících a půjčit mu na to telefon nebo proplatit. Efektivní je poslat SMS na více čísel najednou.
 11. v případě, že dopravce nemůže uskutečnit objednanou obsluhu některé či všech zastávek na trase (např. kvůli poruše, objížďce, kalamitě), je povinen zajistit náhradní dopravu buď:
  1. sám,
  2. u jiného subjektu,
  3. prostřednictvím Dispečinku,
  4. po dohodě s Cestujícím vlastní dopravou cestujícího nebo že
  5. odkáže cestujícího na konkrétní vhodný veřejný spoj.
  Pokud problém mohl Dopravce ovlivnit (vznikl poruchou vozidla, je-li účastníkem nehody nebo chybou řidiče), půjdou náklady na náhradní dopravu k tíži Dopravce.
 12. Řidič počká na přípoje vyjmenované v objednávce, kterými má přijet cestující .
  1. Při návozu tak dlouho, aby do cílové stanice dojel nejvýše s 5ti minutovým zpožděním.
  2. Při rozvozu čeká min. 15 minut.
  3. Během čekání na přípoj může zavolat cestujícímu, jestli v přípoji opravdu je, aby nečekal zbytečně.
  4. Pokud však v dalších zastávkách navazují další přípoje, může vyjet dříve, aby je bezpečně stihl.
  5. Pokud musí odjet dříve, informuje o tom Dispečink anebo Cestujícího.
 13. Řidič přivážející Cestující na spoj s odjezdem do 5ti minut by měl ověřit, že neujel (např. na něj počkat nebo dotazem u dalších cestujích na zastávce apod.). Pokud přípoj ujel a další nejede do 30minut, pak zavolá na Dispečink.
 14. Řidič anebo dispečer dopravce je v době jízdy na příjmu Dispečinku (vezme mu telefon nebo zareaguje na SMS nebo Řidič na nejbližším vhodném místě zastaví a zavolá zpět nebo použije handsfree).
  1. Každou SMS nebo e-mailovou zprávu od Dispečinku s upřesněním objednávky Řidič či Dopravce potvrdí e-mailem, SMS zprávou nebo prozvoněním.
  2. Všichni Řidiči a Dopravce mají v telefonech uložena všechna telefonní čísla Dispečinku kvůli identifikaci zpráv a hovorů. Čísla jsou: RK 736 620 581 (pohotovost) a 466 440 042, TD (dispečer) 601 552 760, 733 602 900, 315 550 055 a 311 440 123. Email používejte pouze kostal(zav.)hromadnadoprava.cz
 15. v případě, že nějaký Cestující ohrožuje bezpečnost dopravy (např. při jízdě nevyžádaným mluvením na řidiče, hlasitými projevy), zdraví nebo majetek, má řidič právo vyloučit ho z dopravy na nejbližší zastávce, případě přerušit jízdu, dokud trvá ohrožující stav. Musí však o tom informovat :
  1. ihned všechny cestující ve vozidle a
  2. co nejdříve Dispečink.
  3. V případě cestujícího, jehož stav (např. vlivem opilosti) vzbuzuje odůvodněnou obavu, že by mohl sobě nebo jiným během jízdy ublížit, případně by kvůli svému stavu mohl dojít k újmě po vyložení v cílové zastávce:
   1. Sveze tohoto Cestujícího, pokud mezi ostatními cestujícími bude někdo další, kdo bude postiženému dělat po celou jízdu doprovod a vystoupí na cílové zastávce postiženého. Řidič si zapíše z dokladu nebo píchačky jméno a příjmení doprovodu.
   2. Pokud doprovod není k dispozici, kontaktuje organizátora akce, pokud je na objednávce uveden a předá mu ho.
   3. Pokud není k dispozici organizátor akce a jedná se o rozvoz z restauračního zařízení, předá postiženého obsluze.
   4. Pokud se jedná o rozvoz z místa mimo bydliště cestujícího a nepodařilo se ho předat obsluze, zavolá státní nebo městskou policii, aby se o dotyčného postarala.
   5. Pokud se jedná o návoz, tedy cestující se nachází v místě svého bydliště, nechá ho na zastávce.
   6. V každém případě informuje dispečink.
 16. Svoz a rozvoz se plánují standardně, pokud na objednávce není uvedeno jinak
  1. na jedno místo v závodě
   1. Kostal Čenkov - před hospodou za vodou
   2. Kostal Zdice - osobní auta: na zastávce nad schody vně areálu; mikrobusy a autobusy uvnitř areálu vedle zastávky pod schody (proti východu pro zaměstnance)
  2. na jeden čas
   1. příjezd je 1720 minut před začátkem směny (směna začíná v 6:10, 14:10, 18:10 nebo 22:10),
   2. odjezd je 1215 minut po konci směny
  jen v případech schválených dispečinkem je možné se opakovaně odchýlit od těchto mezí (např. když je třeba stihnout navazující spoj)
 17. V případě obsazených míst k sezení mají přednost v sezení včas objednaní (u řidiče zapsaní) zaměstnanci KOCR, kteří se prokážou píchačkou. V případě, že to neumožňuje kapacita vozidla anebo jim ostatní cestující nechtějí uvolnit místo, pak kontaktuje neprodleně Dispečink.

Po jízdě

 1. Kromě výše uvedeného (hlášení problémů, odchylek od objednávky atd.), sdělí Řidič Dispečinku nejpozději následující pracovní den, jestli jízdy od posledního hlášení proběhly v pořádku nebo byl nějaký problém. Řidiči vozidel do 8 osob hlásí Dispečinku nejedoucí hned po jízdě (email, SMS, telefonicky).

 

Potvrzení dopravce: Těmto pravidlům jsem porozuměl, poučím o nich všechny naše řidiče a zajistím, aby je dodržovali.

 

V __________ dne ______________ čitelně jméno _____________________ a podpis ______________


Klikněte nahoře do zeleného pruhu pro pokračování do požadované sekce. v černém pruhu je název aktuální stránky.

Patička

Kontakt tel. 466 440 042 | | další zde.

Aktualizace tohoto listu: 4.12.2019 8:33. Prohlášení o přístupnosti   (c) Dispečink hromadné dopravy, s.r.o. 2005 - 2019